دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

اطلاعیه میهمانی‌، تمدید میهمانی، میهمان دائم و انتقال دانشجویان در سال تحصیلی 1402- 1401
چهارشنبه، 7 اردیبهشت 1401
اطلاعات مورد نیاز در خصوص زمان و نحوه درخواست میهمانی‌، تمدید میهمانی، میهمان دائم و انتقال دانشجویان در سال تحصیلی 1402- 1401 اعلام شد
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت