دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

مناقصه عمومی خدمات سلف سرویس دانشگاه
شنبه، 19 شهریور 1401
مناقصه عمومی خدمات سلف سرویس دانشگاه جیرفت - تجدید شده مرحله سوم (آخرین مرحله) - خارج از سامانه ستاد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جیرفت، دانشگاه جیرفت در نظر دارد با رعایت قانون از طریق مناقصه عمومی نسبت به واگذاری خدمات سلف سرویس دانشگاه  اقدام نماید. اشخاص حقوقی واجدالشرایط می توانند با مراجعه به مدیریت امور مالی یا امور حقوقی دانشگاه جهت دریافت اسناد مناقصه و شرکت در آن اقدام نمایند.
 
آخرین مهلت پیشنهاد قیمت و شرکت در مناقصه پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1401/06/22 می‌باشد.
 
متقاضیان جهت شرکت در مناقصه باید پاکت (الف) تضمین شرکت در مناقصه (حاوی ضمانت نامه بانکی یا اصل فیش واریزی) و پاکت (ب) حاوی مدارک شرکت و رزومه کاری و پاکت (ج) حاوی پیشنهاد قیمت را تا تاریخ 1401/06/22 تحویل مدیریت امور مالی دانشگاه نمایند.
 
شماره اقتصادی: 411391865937
شناسه ملی: 14003183763
 
شماره شبا واریز تضمین شرکت در مناقصه: IR480180000000002295000506
 
شماره حساب واریز تضمین شرکت در مناقصه: 2295000506 بانک تجارت
مبلغ تضمین جهت شرکت در مناقصه: 3,888,000,000 ریال

در جلسه بازگشایی فقط شرکت کنندگانی که دارای هر 3 پاکت الف، ب و ج باشند ترتیب اثر داده می‌شود.