دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

آیین درختکاری و گرامی داشت هفته منابع طبیعی در دانشگاه جیرفت برگزار شد.
یکشنبه، 21 اسفند 1401
آیین درختکاری با حضور هیئت رئیسه دانشگاه، معاونین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان و جمعی از اعضای هیات علمی و کارکنان برگزار شد.
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت