دانشگاه جیرفت / نمایش محتوا

نمایش محتوا

سخنرانی عمومی با موضوع "گذر از سد پتانسیل"
سه‌شنبه، 19 اردیبهشت 1402
کانون ایثار با همکاری مدیریت فرهنگی و اجتماعی سخنرانی عمومی با موضوع "گذر از سد پتانسیل" را در روز یکشنبه مورخ 1402/2/24 ساعت 13:30-12:15 در محل آمفی تاتر شهدای دانشجو برگزار نماید
کانون ایثار با همکاری مدیریت فرهنگی و اجتماعی سخنرانی عمومی با موضوع "گذر از سد پتانسیل" را در روز یکشنبه مورخ 1402/2/24 ساعت  13:30-12:15 در محل آمفی تاتر شهدای دانشجو برگزار نماید 
منبع: روابط عمومی دانشگاه جیرفت